Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: toepassing
Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerders worden ondertekend en blijven 3 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs incl. BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

Artikel 3: uitvoering der werken
Tenzij anders overeengekomen moet één bestelling ononderbroken afgewerkt worden. Indien meerdere verplaatsingen noodzakelijk zijn, om andere redenen dan waarvan wij als leverancier oorzakelijk zijn, kunnen deze in rekening gebracht worden.
De klant wordt in kennis gesteld van de juiste dag waarop levering en/of plaatsing geschiedt.
Wanneer de levering of plaatsing niet kan doorgaan omdat de te installeren ruimte niet ver genoeg is afgewerkt, niet vrij is, of het gebouw niet toegankelijk is, worden de gedane verplaatsingskosten in rekening gebracht. Vernibo bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De goederen worden op risico van Vernibo tot op de werf gebracht. De levering is voorzien gelijkvloers of een verdieping welke vlot te bereiken is met de trap en de lift. Alle supplementaire kosten voor het bereiken van een verdieping die aan deze voorwaarden niet voldoet, worden in rekening gebracht.
De klant neemt de nodige voorzorgen (parkeerplaatsen en –borden) zodat wij ongehinderd en reglementair kunnen parkeren voor het leverings-plaatsingsadres. Na levering van de goederen gaat het risico over op de klant.
De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Vernibo om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

Artikel 4: oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
Electriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant. De klant zal zorgen voor voldoende stopcontacten (16 Amp. met aarding).
De temperatuur in de lokalen waar de parket of plankenvloer dienen te worden geplaatst of geschuurd zal tussen de 15 en 22° worden gehouden en dit van ongeveeer 3 weken voor het plaatsen en tijdens de plaatsing zelf.
Alvorens ons hout bewerkt wordt, ondergaat het een doelmatige behandeling in daartoe bestemde droogovens. Wij waarborgen ten strengste de volkomen droogheid van het hout. Om deze redenen zal de klant zorg dragen dat de relatieve luchtvochtigheid tussen de 50 en 80% blijft voor en tijdens de plaatsing van de parket, plankenvloer. Na de plaatsing dient 50 à 65% relatieve luchtvochtigheid gerespecteerd om de goede gedragingen van het hout te waarborgen.
Alle werken die vocht veroorzaken dienen beëindigd voor de aanvang van de parketwerken. Er zullen geen andere werken in uitvoering zijn of worden aangevangen, in de lokalen waar parket wordt geplaatst, dit tot na het aanvaarden van de parket. De lokalen moeten vooraf ontruimd en gereinigd zijn. Wanneer Vernibo dit moet doen, zal deze prestatie worden aangerekend. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bedongen, moet de oude vloerbekleding zijn weggenomen door de klant. Wanneer Vernibo dit zelf moet doen, zal dit worden aangerekend. De radiatoren welke met het parket in aanraking komen, zullen op eerste verzoek door de klant verwijderd en door hem herplaatst worden. Elke isolatie rond de verwarmingsbuizen zal door de klant aangebracht worden. Deze laatste ontslaat onze firma dan ook uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkehid voor gevolgen die zouden kunnen voortspuiten uit de afwezigheid van dergelijke isolatie, afwezigheid die onze firma niet zal verhinderen het parket te plaatsen.
Indien blijkt dat de kwaliteit en/of de staat van de chappevloer niet voldoet om het degelijk plaatsen van het parket zullen wij kunnen weigeren de werken uit te voeren, zonder dat zulks recht geeft op enige vorm van schadevergoeding.
Onze opgegeven prijs is berekend op een ondergrond in goede staat, eventuele aanpassingen zoals: aanbrengen van egaline, verwijderen vloerbekledingsresten, uitbreken deurdorpels, inkorten deuren zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen door de klant, voor de aanvang der werken of door ons in uurloon worden uitgevoerd. Als de chappe niet door onze firma is utigevoerd, ontlast de klant ons uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid voor elk gebrek van welke aard ook, zelfs zichtbaar, van de chappe. De klant verklaart uitdrukkelijk onze firma te ontslaan van het aanleggen der chappe door derden uitgevoerd te volgen, of te controleren. De klant duidt voor de aanvang der werken de plaatsen aan waar eventuele leidingen zich bevinden ook op plinthoogte.
Het hout zal geleverd worden in de afmetingen, beschikbaar op het ogenblik van de uitvoering van het werk; de wensen van de klant zullen nochtans voor zover mogelijk is, in aanmerking genomen worden. Onder de vermelde dikte van het parket wordt deze voor het schuren verstaan.
De klant is verantwoordelijk tegenover Vernibo voor de schade door anderen aan ons werk berokkend.

Artikel 5:
Omdat tijdens het verlijmen en/of lakken explosieve gassen kunnen vrijkomen, zullen tijdens de ganse duur der werken de klanten er zorg voor dragen geen open vuren of vonkverwekkende toestellen te gebruiken of te laten gebruiken door derden, dit om brandgevaar te voorkomen.

Artikel 6:
De uitvoering der werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Artikel 7:
Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen 8 dagen na plaatsing, geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan Vernibo bvba, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en de definitieve oplevering. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en de gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Vernibo, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten na ontdekking onmiddellijk worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstelling wordt geen waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich enkel tot vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montage bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt niet:
-het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten
-de schade veroorzaakt door overmacht
-een handeling of de opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

Artikel 8:
Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Leveringen die uitgesteld moeten worden op verzoek van de klant zijn betaalbaar 50% offerteprijs van zodra deze ter beschikking zijn in ons magazijn.

Artikel 9:
De prestaties worden betaald zoals afgesproken in de overeenkomst. 50% bij levering of aanvang der werken.
Saldo contant bij einde der werken. Het bedrag van de factuur dient betaald te zijn op de vervaldag.
Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Vernibo zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald werd, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn door Vernibo.
Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is van rechtswege een forfetaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 euro.
Zonder uitdrukkelijke vermelding in het contract mag geen enkele som en/of bedrag achtergehouden worden als waarborg voor de uitgevoerde werken.
Alle geleverde en geplaatste materialen blijven onze eigendom zolang deze niet betaald zijn. Indien de klant kan genieten van BTW-tarief 6% dient het attestje teruggestuurd te worden met de offerte.
Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om de geschillen te beslechten die zouden kunnen ontstaan tussen ons en de klant.